รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  งบประมาณ 110,160.00 บาท เบิกจ่าย 110,160.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างแม่บ้าน พ.ย.63 18,000.00 23  พ.ย. 2563
2 เบิกเงินประกันสังคมแม่บ้าน พ.ย.63 360.00 23  พ.ย. 2563
3 เบิกค่าจ้างบุคลากรเขต พ.ย.63 18,000.00 23  พ.ย. 2563
4 เบิกเงินประกันสังคมบุคลากร พ.ย.63 360.00 23  พ.ย. 2563
5 เบิกค่าจ้างแม่บ้าน ต.ค.63 18,000.00 23  พ.ย. 2563
6 เบิกเงินประกันสังคมแม่บ้าน ต.ค.63 360.00 23  พ.ย. 2563
7 เบิกค่าจ้างบุคลากรเขต ต.ค.63 18,000.00 23  พ.ย. 2563
8 เบิกเงินประกันสังคมบุคลากรเขต ต.ค.63 360.00 23  พ.ย. 2563
9 เบิกค่าจ้างแม่บ้าน ธ.ค.63 18,000.00 23  ธ.ค. 2563
10 เบิกประกันสังคมแม่บ้่าน ธ.ค.63 900.00 23  ธ.ค. 2563
11 เบิกค่าจ้างบุคลากรเขต ธ.ค.63 17,820.00 23  ธ.ค. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved