รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563-มีนาคม 2564)  งบประมาณ 144,000.00 บาท เบิกจ่าย 144,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง ม.ค.64/12 โรงเรียน 144,000.00 8  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved