รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563-มีนาคม 2564)  งบประมาณ 252,000.00 บาท เบิกจ่าย 45,000.00 บาท คงเหลือ 207,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูธุรการ 5 โรงเรียน เดือน มกราคม 2564 45,000.00 5  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved