รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563-มีนาคม 2564)  งบประมาณ 252,000.00 บาท เบิกจ่าย 252,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูธุรการ 5 โรงเรียน เดือน มกราคม 2564 45,000.00 5  ก.พ. 2564
2 เบิกค่าจ้างเหมาครูธุรการ ก.พ.64 5 โรงเรียน 45,000.00 10  มี.ค. 2564
3 เบิกค่าจ้างเหมาครูธุรการ มี.ค.64 /5 โรงเรียน 45,000.00 7  เม.ย. 2564
4 เบิกค่าจ้างเหมาครูธุรการตกเบิก (ธ.ค.63) 6 ราย 6โรงเรียน 49,064.48 3  ก.พ. 2564
5 เบิกค่าจ้างครูธุรการเมษายน 2564 / 5 โรงเรียน 45,000.00 20  พ.ค. 2564
6 เบิกค่าจ้างครูธุรการ พ.ค.64/4 โรงเรียน 22,935.52 23  มิ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved