รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564)  งบประมาณ 378,000.00 บาท เบิกจ่าย 281,676.94 บาท คงเหลือ 96,323.06 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างนักการภารโรงตกเบิก 1 ราย 1,561.94 23  ธ.ค. 2563
2 เบิกประกันสังคมตกเบิก 1 ราย 215.00 23  ธ.ค. 2563
3 เบิกค่าจ้างนักการภารโรง ธ.ค.63 90,000.00 23  ธ.ค. 2563
4 เบิกประกันสังคม ธ.ค.63 4,500.00 23  ธ.ค. 2563
5 เบิกค่าจ้างเดือน ม.ค.64 90,000.00 22  ม.ค. 2564
6 เบิกเงินประกัีนสังคม ม.ค.64 2,700.00 22  ม.ค. 2564
7 เบิกประกันสังคมนักการภารโรง ก.พ.64 2,700.00 18  ก.พ. 2564
8 เบิกค่าจ้าง ก.พ.64 90,000.00 18  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved