รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564)  งบประมาณ 226,800.00 บาท เบิกจ่าย 226,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างบุุคลากรเขต ธ.ค.63 180.00 23  ธ.ค. 2563
2 เบิกประกันสังคมบุคลากรเขต ธ.ค.63 900.00 23  ธ.ค. 2563
3 เบิกค่าจ้างแม่บ้าน ม.ค.64 18,000.00 22  ม.ค. 2564
4 เบิกประกันสังคมเแม่บ้าน ม.ค.64 540.00 22  ม.ค. 2564
5 เบิกค่าจ้างบุคลากรเขต ม.ค.64 18,000.00 22  ม.ค. 2564
6 เบิกประกันสังคมบุคลากรเขต ม.ค.64 540.00 22  ม.ค. 2564
7 เบิกค่าจ้างนักการภารโรง ก.พ.64 18,000.00 18  ก.พ. 2564
8 เบิกเงินประกันสังคม ก.พ.64 540.00 18  ก.พ. 2564
9 เบิกค่าจ้างพจ้าหน้าที่เขต ก.พ.64 18,000.00 18  ก.พ. 2564
10 เบิกเงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่เขต ก.พ.64 540.00 18  ก.พ. 2564
11 เบิกค่าจ้างบุคลากรเขต มี.ค.64 18,000.00 24  มี.ค. 2564
12 เบิกเงินประกันสังคมบุคลากรเขต มี.ค.64 540.00 24  มี.ค. 2564
13 เบิกค่าตอบแทนแม่บ้าน มี.ค.64 18,000.00 24  มี.ค. 2564
14 เบิกประกันสังคมแม่บ้าน มี.ค.64 540.00 24  มี.ค. 2564
15 เบิกค่าจ้างแม่่บ้าน เม.ย.64 18,000.00 11  พ.ค. 2564
16 เบิกประกันสังคมแม่บ้าน เดือน เม.ย.64 900.00 11  พ.ค. 2564
17 เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่เขตเดือน เม.ย.64 18,000.00 11  พ.ค. 2564
18 เบิกเงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่เขต เม.ย.64 900.00 11  พ.ค. 2564
19 เบิกค่าจ้างยาม ต.ค.63-มี.ค.64 76,680.00 12  พ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved