รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564)  งบประมาณ 226,800.00 บาท เบิกจ่าย 75,240.00 บาท คงเหลือ 151,560.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างบุุคลากรเขต ธ.ค.63 180.00 23  ธ.ค. 2563
2 เบิกประกันสังคมบุคลากรเขต ธ.ค.63 900.00 23  ธ.ค. 2563
3 เบิกค่าจ้างแม่บ้าน ม.ค.64 18,000.00 22  ม.ค. 2564
4 เบิกประกันสังคมเแม่บ้าน ม.ค.64 540.00 22  ม.ค. 2564
5 เบิกค่าจ้างบุคลากรเขต ม.ค.64 18,000.00 22  ม.ค. 2564
6 เบิกประกันสังคมบุคลากรเขต ม.ค.64 540.00 22  ม.ค. 2564
7 เบิกค่าจ้างนักการภารโรง ก.พ.64 18,000.00 18  ก.พ. 2564
8 เบิกเงินประกันสังคม ก.พ.64 540.00 18  ก.พ. 2564
9 เบิกค่าจ้างพจ้าหน้าที่เขต ก.พ.64 18,000.00 18  ก.พ. 2564
10 เบิกเงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่เขต ก.พ.64 540.00 18  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved