รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูธุรการรายเดือนโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) (5593 ลว. 23 ธ.ค. 2563)  งบประมาณ 2,016,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,016,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครู เดือน ธ.ค.63 460,064.29 23  ธ.ค. 2563
2 เบิกเงินประกันสังคม ธ.ค.63 23,250.00 23  ธ.ค. 2563
3 เบิกค่าจ้างเดือน ม.ค.64 465,000.00 22  ม.ค. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคม ม.ค.64 13,950.00 22  ม.ค. 2564
5 เบิกค่าจ้าง ก.พ.64 465,000.00 18  ก.พ. 2564
6 เบิกประกันสังคม ก.พ.64 13,950.00 18  ก.พ. 2564
7 เบิกค่าจ้างบุคลากรธุรการ มี.ค.64 465,000.00 25  มี.ค. 2564
8 เบิกเงินประกันสังคม มี.ค.64 13,950.00 25  มี.ค. 2564
9 เบิกค่าจ้างคีนครูธุรการเดือน เม.ย.64 95,835.71 30  เม.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved