รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  งบประมาณ 12,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,920.00 บาท คงเหลือ 1,080.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายประชุมรับนักเรียน/นายณัฐพงศ์ 1,260.00 14  เม.ย. 2564
2 เบิกค่าล่วงเวลา-การรับนักเรียนปี256/3 ราย 9,660.00 18  มิ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved