รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  งบประมาณ 32,000.00 บาท เบิกจ่าย 31,355.00 บาท คงเหลือ 645.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินยืม บย.5/64 น.ส.ศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา 11,250.00 10  ก.พ. 2564
2 เบิกเงินยืม บย.13/64 นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา 12,125.00 8  เม.ย. 2564
3 เบิกค่าอ่านผลงานฯชดใช้เงินทดรองราชการ บย.15 10,000.00 15  ก.ย. 2564
4 เบิกเกนส่งคืนเงินยืม บย.13/64 -2,020.00 25  พ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved