รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ 100,000.00 บาท เบิกจ่าย 100,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าล่วงเวลา-กลุ่มส่งเสริม/6 ราย 6,600.00 18  มิ.ย. 2564
2 เบิกค่าล่วงเวลากลุ่มการเงิน 7 ราย 37,780.00 29  ก.ย. 2564
3 ค่าล่วงเวลากลุ่มส่งเสริม 10 ราย 16,800.00 29  ก.ย. 2564
4 เบิกค่าไฟฟ้า รร.สายน้ำทิพย์ ก.ค.64 38,820.00 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved