รายการเบิกจ่าย
 กลับ   จ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  งบประมาณ 842,400.00 บาท เบิกจ่าย 842,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างเดือน ต.ค.63 75,000.00 23  พ.ย. 2563
2 เบิกเงินประกันสังคม ต.ค.63 1,500.00 23  พ.ย. 2563
3 เบิกคาจ้างเดือน พ.ย.63 75,000.00 23  พ.ย. 2563
4 เบิกเงินประกันสังคม พ.ย.63 1,500.00 23  พ.ย. 2563
5 เบิกค่าจ้างเดือน ธ.ค.63 120,000.00 23  ธ.ค. 2563
6 เบิกเงินประกันสังคม ธ.ค.63 6,000.00 23  ธ.ค. 2563
7 เบิกค่าจ้างเดือน ม.ค.64 120,000.00 22  ม.ค. 2564
8 เบิกเงินประกันสังคม ม.ค.64 3,600.00 22  ม.ค. 2564
9 เบิกค่าจ้้างเดือน ก.พ.64 120,000.00 18  ก.พ. 2564
10 เบิกเงินประกันสังคม ก.พ.64 3,600.00 18  ก.พ. 2564
11 เบิกค่าตอบแทนครูโรงเรียนพระราชดำริิ มี.ค.64 120,000.00 25  มี.ค. 2564
12 เบิกเงินประกันสังคม มี.ค.64 3,600.00 25  มี.ค. 2564
13 เบิกค่าตอบแทนครู เม.ย.64 120,000.00 20  พ.ค. 2564
14 เบิกเงินประกันสังคม เม.ย.64 6,000.00 20  พ.ค. 2564
15 เบิกเงินประกันสังคม พ.ค.64 6,000.00 20  พ.ค. 2564
16 เบิก่ค่าจ้างครูเดือน พ.ค.64 60,600.00 20  พ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved