รายการเบิกจ่าย
 กลับ   จ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  งบประมาณ 842,400.00 บาท เบิกจ่าย 526,200.00 บาท คงเหลือ 316,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างเดือน ต.ค.63 75,000.00 23  พ.ย. 2563
2 เบิกเงินประกันสังคม ต.ค.63 1,500.00 23  พ.ย. 2563
3 เบิกคาจ้างเดือน พ.ย.63 75,000.00 23  พ.ย. 2563
4 เบิกเงินประกันสังคม พ.ย.63 1,500.00 23  พ.ย. 2563
5 เบิกค่าจ้างเดือน ธ.ค.63 120,000.00 23  ธ.ค. 2563
6 เบิกเงินประกันสังคม ธ.ค.63 6,000.00 23  ธ.ค. 2563
7 เบิกค่าจ้างเดือน ม.ค.64 120,000.00 22  ม.ค. 2564
8 เบิกเงินประกันสังคม ม.ค.64 3,600.00 22  ม.ค. 2564
9 เบิกค่าจ้้างเดือน ก.พ.64 120,000.00 18  ก.พ. 2564
10 เบิกเงินประกันสังคม ก.พ.64 3,600.00 18  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved