รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ อัตราเดือนละ 15,000 บาท พร้อมเงินพิเศษชดเชยประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง ร้อยละ 5 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) และเงินสมทบทบกองทุนเงินทดแท  งบประมาณ 189,720.00 บาท เบิกจ่าย 189,720.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินเดือนและค่าจ้าง ต.ค.63 30,000.00 25  พ.ย. 2563
2 เบิกเงินประกันสังคม ต.ค.63 600.00 25  พ.ย. 2563
3 เบิกเงินเดือนและค่าจ้าง พ.ย.63 30,000.00 25  พ.ย. 2563
4 เบิกเงินประกันสังคม พ.ย.63 600.00 25  พ.ย. 2563
5 เบิกเงินเดือนและค่าจ้าง ธ.ค.63 30,000.00 22  ม.ค. 2564
6 เบิกเงินประกันสังคม ธ.ค.63 1,500.00 22  ม.ค. 2564
7 เบิกเงินเดือนและค่าจ้าง ม.ค.64 30,000.00 22  ม.ค. 2564
8 เบิกเงินประกันสังคม ม.ค.64 900.00 22  ม.ค. 2564
9 เบิกเงินเดือนและค่าจ้าง ก.พ.64 30,000.00 18  ก.พ. 2564
10 เบิกเงินประกันสังคม ก.พ.64 900.00 18  ก.พ. 2564
11 เบิกค่าจ้างครูวอลดอร์ฟ เดือน มี.ค.64 30,000.00 25  มี.ค. 2564
12 เบิกเงินประกันสังคมครูวอลดอร์ฟ มี.ค.64 900.00 25  มี.ค. 2564
13 เบิกค่าจ้างครูเดือนเม.ย.64 (ตกเบิก) 4,320.00 11  พ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved