รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ อัตราเดือนละ 15,000 บาท พร้อมเงินพิเศษชดเชยประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง ร้อยละ 5 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) และเงินสมทบทบกองทุนเงินทดแท  งบประมาณ 189,720.00 บาท เบิกจ่าย 154,500.00 บาท คงเหลือ 35,220.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินเดือนและค่าจ้าง ต.ค.63 30,000.00 25  พ.ย. 2563
2 เบิกเงินประกันสังคม ต.ค.63 600.00 25  พ.ย. 2563
3 เบิกเงินเดือนและค่าจ้าง พ.ย.63 30,000.00 25  พ.ย. 2563
4 เบิกเงินประกันสังคม พ.ย.63 600.00 25  พ.ย. 2563
5 เบิกเงินเดือนและค่าจ้าง ธ.ค.63 30,000.00 22  ม.ค. 2564
6 เบิกเงินประกันสังคม ธ.ค.63 1,500.00 22  ม.ค. 2564
7 เบิกเงินเดือนและค่าจ้าง ม.ค.64 30,000.00 22  ม.ค. 2564
8 เบิกเงินประกันสังคม ม.ค.64 900.00 22  ม.ค. 2564
9 เบิกเงินเดือนและค่าจ้าง ก.พ.64 30,000.00 18  ก.พ. 2564
10 เบิกเงินประกันสังคม ก.พ.64 900.00 18  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved