รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)  งบประมาณ 456,000.00 บาท เบิกจ่าย 456,000.00 บาท คงเหลือ -0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.63 รร.วัดวิตวันฯ 1,893.90 11  มี.ค. 2564
2 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.63 รร.วัดอุทัยธาราม 2,889.00 11  มี.ค. 2564
3 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.63 รร.พระตำหนักฯ 4,708.00 11  มี.ค. 2564
4 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ก.พ.64-รรร.วัดหนัง 4,590.30 26  มี.ค. 2564
5 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ก.พ.64-รร.วัดประยุรวงศาวาส 3,413.30 26  มี.ค. 2564
6 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธ.ค.63-รร.พระยาประเสริฐฯ 7,575.60 7  เม.ย. 2564
7 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ม.ค.-ก.พ.64-รร.วัดช่างเหล็ก 4,000.00 7  เม.ย. 2564
8 เบิกค่าเช่าอินเตอร์ ม.ค.-ก.พ.64--รร.โฆสิตสโมสร 10,000.00 8  เม.ย. 2564
9 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ม.ค.-มี.ค.64-รร.วัดนาคปรก 6,000.00 8  เม.ย. 2564
10 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ม.ค.-มี.ค.64-รร.วัดอุทัยธาราม 2,889.00 8  เม.ย. 2564
11 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตค.63-มี.ค.64 รร.วัดด่าน 8,981.58 9  เม.ย. 2564
12 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ก.พ.64-รร.ประถมทวีธาภิเศก 4,697.30 9  เม.ย. 2564
13 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ม.ค.64 รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ 4,708.00 19  เม.ย. 2564
14 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต มี.ค.64 รร.วัดช่างเหล็ก 2,000.00 21  เม.ย. 2564
15 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ธ.ค.63-ก.พ.64) รร.บางบัว 14,733.90 22  เม.ย. 2564
16 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.63-มี.ค.64-รร.วัดนางนอง 21,828.00 3  พ.ค. 2564
17 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.63-มี.ค.64 รร.มหาวีรานุวัตร 8,981.58 12  พ.ค. 2564
18 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตมีนาคม 2564 รร.โฆสิตสโมสร 5,000.00 12  พ.ค. 2564
19 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตมีนาคม 2564 รร.อนุบาลสามเสน 3,199.30 12  พ.ค. 2564
20 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ม.ค.-มี.ค.64 รร.วัดหงส์รัตนาราม 4,782.90 17  พ.ค. 2564
21 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มี.ค.64รร.ประถมทวีธาภิเศก 4,697.30 17  พ.ค. 2564
22 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มีค.64 รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ 4,708.00 20  พ.ค. 2564
23 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มี.ค. รร.วัดประยุรวงศาวาส 3,413.30 20  พ.ค. 2564
24 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มี.ค.64 รร.วัดหนัง (สำรองจ่าย) 4,590.30 20  พ.ค. 2564
25 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มค.-มี.ค.64 รร.ดาราคาม 6,878.56 14  มิ.ย. 2564
26 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.64 รร.อนุบาลสามเสน 3,199.30 14  มิ.ย. 2564
27 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต พ.ค.64 รร.อนุบาลสามเสน 3,199.30 21  มิ.ย. 2564
28 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.พ.-พ.ค.64 รร.วัดโสมนัส 6,313.00 21  มิ.ย. 2564
29 เบิกค่า่เช่าอินเทอร์เน็ต มี.ค.64-รร.บางบัว 14,733.90 21  มิ.ย. 2564
30 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.64 รร.วัดอุทัยธาราม 1,926.00 25  มิ.ย. 2564
31 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.-พ.ค.64 รร.ประถมทวีธาภิเศก 9,394.60 29  มิ.ย. 2564
32 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ม.ค.-มี.ค.64 รร.วัดเจ้เามูล 10,500.00 29  มิ.ย. 2564
33 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.-พ.ค.64 รร.วัดประยุรวงศาวาส 6,826.60 29  มิ.ย. 2564
34 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ม.ค.-มี.ค.64รร.วัดสังข์กระจาย 4,782.90 5  ก.ค. 2564
35 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต พ.ค.64 รร.วัดอุทัยธาราม 1,926.00 5  ก.ค. 2564
36 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธ.ค.63 รร.วัดสังข์กระจาย 4,782.90 5  ก.ค. 2564
37 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.64 รร.วัดหนัง 2,568.00 6  ก.ค. 2564
38 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มิ.ย.64 รร.วัดโสมนัส 1,230.50 9  ก.ค. 2564
39 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.63-พ.ค.64 รร.วัดมหาบุศย์ฯ 12,840.00 14  ก.ค. 2564
40 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.63-มิ.ย.64 สพป.กทม. 33,223.50 29  ก.ค. 2564
41 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.-มิ.ย.64 รร.วัดนาคปรก 6,000.00 29  ก.ค. 2564
42 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มิ.ย.64 รร.อนุบาลสามเสนฯ 3,199.30 29  ก.ค. 2564
43 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.-มิ.ย.64 รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ 14,124.00 29  ก.ค. 2564
44 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.-มิ.ย.65 รร.โฆสิตสโมสร 15,000.00 30  ก.ค. 2564
45 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.-มิ.ย.64 รร.วัดอมรินทราราม 15,000.00 30  ก.ค. 2564
46 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มิ.ย.64 รร.วัดประยุรวงศาวาส 3,413.30 30  ก.ค. 2564
47 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มิ.ย.64 4,697.30 9  ส.ค. 2564
48 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.63-มี.ค.64 รร.วัดชัยชนะสงตราม 8,981.58 9  ส.ค. 2564
49 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.-มิ.ย.64 รร.ดาราคาม 9,630.00 9  ส.ค. 2564
50 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.-มิ.ย.64 รร.ไทยรัฐฯ 75 14,091.90 9  ส.ค. 2564
51 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.-มิ.ย.64 รร.วัดเจ้า่มูล 10,500.00 16  ส.ค. 2564
52 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.63-มิ.ย.64 รร.ราชวินิต 44,298.00 17  ส.ค. 2564
53 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.-มิ.ย.64 รร.วัดช่างเหล็ก 6,000.00 17  ส.ค. 2564
54 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.-มิ.ย.64 รร.วัดหงส์รัตนาราม 4,782.90 16  ส.ค. 2564
55 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต พ.ค.64 รร.วัดหนัง 2,568.00 16  ส.ค. 2564
56 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ม.ค.-ก.ค.64 รร.วัดพลับพลาชัย 20,897.10 31  ส.ค. 2564
57 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.โฆสิตสโมสร 4,211.00 31  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved