รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับคณะทำงานวิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจ กระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) เพื่อทำคู่มือการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ บางพลัด กรุงเทพฯ (ผอ.เขต)  งบประมาณ 1,080.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 1,080.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved