รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาเอกสารกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) ในยุค New Normal ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 600.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved