รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ 500,000.00 บาท เบิกจ่าย 500,000.00 บาท คงเหลือ -0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ย.63 7,080.00 24  พ.ย. 2563
2 เบิกค่าทำตรายาง 2,600.00 24  พ.ย. 2563
3 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ธ.ค.63 7,430.00 24  พ.ย. 2563
4 เบิกค่า้น่้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค.63 5,180.00 24  พ.ย. 2563
5 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ย.63 6,010.00 24  พ.ย. 2563
6 เบิกค่่าน้ำมันเชื้อเพลิง ม.ค.64 6,560.00 23  ก.พ. 2564
7 เบิกค่าวัสดจัดคัดกรอง/พรสวรรค์ 1,800.00 8  เม.ย. 2564
8 ค่าทำตรายาง/กลุ่มบุคคล/พรสวรรค์ 660.00 8  เม.ย. 2564
9 เบิกค่าวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,904.60 8  เม.ย. 2564
10 เบิกค่าวัสดุสำนักงาน/บ.ซีพีที อินเตอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด 754.35 8  เม.ย. 2564
11 เบิกค่าถ่ายเอสารกลุ่มส่งเสริม/น.ส.พัชราภรณ์ 1,596.00 8  เม.ย. 2564
12 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มี.ค.64 13,120.00 19  เม.ย. 2564
13 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.พ.64 7,300.00 19  มี.ค. 2564
14 เบิกค่าหนังสือพิมพ์ มี.ค.64 690.00 6  พ.ค. 2564
15 เบิกค่าน้ำมันเชื้่อเพลิง เม.ย.64 4,200.00 17  พ.ค. 2564
16 เบิกค่าหนังสือพิมพ์เดือนเมษายน 2564 510.00 27  พ.ค. 2564
17 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ค.64 5,000.00 14  มิ.ย. 2564
18 เบิกค่าหนังสือพิมพ์ พ.ค.64 540.00 22  มิ.ย. 2564
19 เบิกค่าหนังสือพิมพ์เดือน มิ.ย.64 630.00 6  ก.ค. 2564
20 ค่าซ่อมเคร่ื่องถ่ายเอกสารกบุ่มบริหารงานการเงิน 9,095.00 15  ก.ค. 2564
21 เบิกค่าน้ำมันเชื้อ มิ.ย.64 4,100.00 14  ก.ค. 2564
22 เบิกค่าล้างแอร์ สพป.กทม.54 เครื่อง 37,800.00 19  ก.ค. 2564
23 เบิกค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง สพป.กทม. 35,200.00 21  ก.ค. 2564
24 เบิกค่าวัสดุสำนักงาน สพป.กทม. 61,749.70 9  ส.ค. 2564
25 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ค.64 2,850.00 20  ส.ค. 2564
26 เบิกค่าหนังสือพิมพพ์ กค.64 600.00 20  ส.ค. 2564
27 เบิกค่าวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) สพป.กทม. 24,524.40 31  ส.ค. 2564
28 เบิกค่าวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลัง) สพป.กทม. 21,462.06 27  ส.ค. 2564
29 เบิกค่าธรรมเนียมศาล คืนเงินยืมทดรอง นายธวัชชัย 2,500.00 9  ก.ย. 2564
30 เบิกเงินยืม บย.24/64 น.ส.ชุติมา พึ่งพัฒน์ 3,655.12 13  ก.ย. 2564
31 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ส.ค.64 สพป.กทม. 1,460.00 19  ก.ย. 2564
32 เบิกค่าจ้างเหมาติดตั้งเดินสายพัดลม 4 ตัว 8,500.00 20  ก.ย. 2564
33 เบิกค่าวัสดุ Best Practice รร.วัดเวตวันฯ 10,000.00 28  ก.ย. 2564
34 เบิกค่าวัสดุวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 รร.อนุบาลสามเสน 10,000.00 29  ก.ย. 2564
35 เบิกค่าวัสดุุ(จัดดอกไม้ห้องประชุมชั้น 3)กลุ่มอำนวยการ 8,915.26 30  ก.ย. 2564
36 เบิกค่าไฟฟ้า รร.วัดพลับพลาชััย ส.ค.64 16,479.08 30  ก.ย. 2564
37 เบิกค่าไฟฟ้า รร.พญาไท ก.ค.64 73,373.65 30  ก.ย. 2564
38 เบิกค่าไฟฟ้า รร.พญาไท ส.ค.64 61,308.33 30  ก.ย. 2564
39 เบิกค่าไฟฟ้า รร.วัดชนะสงคราาม ก.ค.64 5,384.27 30  ก.ย. 2564
40 เบิกค่าไฟฟ้า รร.วัดชนะสงคราม ส.ค.64 3,977.54 30  ก.ย. 2564
41 เบิกค่าไฟฟ้า รร.ทุ่งมหาเมฆ ส.ค.64 14,949.56 30  ก.ย. 2564
42 เบิกค่าไฟฟ้า รร.ประถมนนทรี ส.ค.64 8,551.08 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved