รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ 500,000.00 บาท เบิกจ่าย 34,860.00 บาท คงเหลือ 465,140.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ย.63 7,080.00 24  พ.ย. 2563
2 เบิกค่าทำตรายาง 2,600.00 24  พ.ย. 2563
3 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ธ.ค.63 7,430.00 24  พ.ย. 2563
4 เบิกค่า้น่้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค.63 5,180.00 24  พ.ย. 2563
5 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ย.63 6,010.00 24  พ.ย. 2563
6 เบิกค่่าน้ำมันเชื้อเพลิง ม.ค.64 6,560.00 23  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved