รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564   งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 13,137.72 บาท คงเหลือ 1,862.28 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินยืม บย.128/64 ศน.จิดาภา 1,110.00 24  มี.ค. 2564
2 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ศน.จิดาภา 530.00 14  เม.ย. 2564
3 เบิกค่่าไฟฟ้า รร.สายน้ำทิพย์ ก.ค.64 235.10 30  ก.ย. 2564
4 เบิกค่าไฟฟ้า รร.วัดหงส์รัตนาราม ก.ค.64 11,262.62 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved