รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เพื่อเป็นค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน  งบประมาณ 6,800.00 บาท เบิกจ่าย 1,708.00 บาท คงเหลือ 5,092.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง โรงแรมเอวาน่า กทม 1,708.00 9  พ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved