รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,375 บาท   งบประมาณ 1,660,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,660,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูขั้นวิกฤตเดือน ต.ค.65 จำนวน 34 ราย 510,000.00 21  ต.ค. 2565
2 เบิกเงินประกันสังคมครูขั้นวิกฤต เดือน ต.ค.65 15,300.00 21  ต.ค. 2565
3 เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนครูข้้นวิกฤตเดือน ต.ค.65 รร.ดาราคาม -15,000.00 3  พ.ย. 2565
4 เบิกเกินส่งคืนเงินประกันสังคมเดือน ต.ค. 65 รร.ดาราคาม -450.00 3  พ.ย. 2565
5 เบิกเงินค่าจ้างครูขั้นวิกฤต เดือน พ.ย.65 495,000.00 22  พ.ย. 2565
6 เบิกเงินประกันสั้งคมเดือน พ.ย.65 14,850.00 22  พ.ย. 2565
7 เบิกค่าจ้างครูขั้นวิกฤต เดือน ธ.ค.65 480,000.00 21  ธ.ค. 2565
8 เบิกเงินประกันสังคมครูขั้นวิกฤต เดือน ธ.ค.65 14,400.00 21  ธ.ค. 2565
9 เบิกค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤตเดือน ม.ค.66 146,400.00 20  ม.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved