รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม จำนวนเงิน 9,225 บาท  งบประมาณ 221,400.00 บาท เบิกจ่าย 221,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างนักการภารโรงเดือน ต.ค.65 จำนวน 7 ราย 63,000.00 21  ต.ค. 2565
2 เบิกเงินประกันสังคมนักการภารโรงเดือนตุลาคม 2565 1,890.00 21  ต.ค. 2565
3 เบิกเงินค่าจ้างนักการภารโรงเดือน พ.ย.65 63,000.00 22  พ.ย. 2565
4 เบิกเงินประกันสังคม เดือน พ.ย.65 1,890.00 22  พ.ย. 2565
5 เบิกค่าจ้างนักการภารโรงเดือน ธ.ค.65 63,000.00 21  ธ.ค. 2565
6 เิบิกเงินประกันสังคมเดือน ธ.ค.65 1,890.00 21  ธ.ค. 2565
7 เบิกค่าจ้างนักการภารโรงเดือน ม.ค.66 26,730.00 24  ม.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved