รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,375 บาท   งบประมาณ 1,245,375.00 บาท เบิกจ่าย 1,245,375.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูธุรการโรงเรียนเดือนต.ค.65 จำนวน 26 ราย 390,000.00 21  ต.ค. 2565
2 เบิกเงินประกันสังคมครูธุรการโรงเรียนเดือน ต.ค.65 11,700.00 21  ต.ค. 2565
3 เบิกค่าจ้างครูธุรการ รร.26 ืราย เดือน พ.ย.65 390,000.00 22  พ.ย. 2565
4 เบิกเงินประกันสังคมครูธุรการ รร.เดือน พ.ย.65 11,700.00 22  พ.ย. 2565
5 เบิกค่าจ้างครูธุรการเดือน ธ.ค.65 374,516.13 21  ธ.ค. 2565
6 เบิกปงินประกันสังคมครูธุรการเดือน ธ.ค.65 11,235.00 21  ธ.ค. 2565
7 เบิกค่าจ้างครูธุรการเดือน ม.ค.66 56,223.87 24  ม.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved