รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท   งบประมาณ 54,000.00 บาท เบิกจ่าย 54,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างเหมาครูธุรการเดือน ต.ค.65 18,000.00 9  พ.ย. 2565
2 เบิกค่าจ้างเหมาครูธุรการเดือน พ.ย.65 18,000.00 9  ธ.ค. 2565
3 เบิกค่าจ้างเหมาครูธุรการโรงเรียนเดือน ธ.ค.65 18,000.00 19  ม.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved