รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่2 (เขาใหญ่) จั  งบประมาณ 3,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,062.00 บาท คงเหลือ 1,938.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 1,062.00 1  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved