รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหว  งบประมาณ 3,200.00 บาท เบิกจ่าย 1,620.00 บาท คงเหลือ 1,580.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเดินทางโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 11-13 ธ.ค.65 1,620.00 3  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved