รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท  งบประมาณ 1,372,950.00 บาท เบิกจ่าย 1,365,600.00 บาท คงเหลือ 7,350.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูขั้นวิกฤตเดือน ม.ค.66 333,600.00 24  ม.ค. 2566
2 เบิกเงินประกันสังคมครูขั้นวิกฤตเดือน ม.ค.66 24,000.00 24  ม.ค. 2566
3 เบิกค่าจ้างครูขั้นวิกฤตเดือน ก.พ.66 480,000.00 21  ก.พ. 2566
4 เบืกเงินประกัีนสังคมครูขั้นวิกฤตเดือน ก.พ.66 24,000.00 21  ก.พ. 2566
5 เบิกค่าจ้างครูขั้นวิกฤตเดือน มี.ค. 66 480,000.00 24  มี.ค. 2566
6 เบิกเงินประกันสังคมครูขั้นวิกฤตเดือน มี.ค. 66 24,000.00 24  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved