รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท  งบประมาณ 1,087,650.00 บาท เบิกจ่าย 1,077,776.13 บาท คงเหลือ 9,873.87 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูธุรการโรงเรียนเดือน ม.ค.66 303,776.13 24  ม.ค. 2566
2 เบิกเงินประกันสังคมครูธุรการเดือน ม.ค.66 18,000.00 24  ม.ค. 2566
3 เบิกค่าจ้างครูธุรการ รร.เดือน ก.พ.66 360,000.00 21  ก.พ. 2566
4 เบิกเงินประกันสังคมครูธุรการ รร.เดือน ก.พ.66 18,000.00 21  ก.พ. 2566
5 เบิกค่าจ้างครูธุรการ(ร.ร.) เดือน มี.ค.66 24 ราย 360,000.00 24  มี.ค. 2566
6 เบิกค่าประกันสังคมครูธุรการ(ร.ร.) เดือน มี.ค.66 24 ราย 18,000.00 24  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved