รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท   งบประมาณ 54,000.00 บาท เบิกจ่าย 18,000.00 บาท คงเหลือ 36,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่่าจ้างเหมาครูธุรการเดือน ม.ค.66 18,000.00 7  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved