รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานนํ้าและอากาศให้กับโรงเรียนในโครงการฯ และประเมินรับตราพระราชทานในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 15,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved