รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565   งบประมาณ 11,200.00 บาท เบิกจ่าย 10,444.00 บาท คงเหลือ 756.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุ 10,444.00 20  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved