รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร   งบประมาณ 3,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 3,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved