รายการเบิกจ่าย
 กลับ   รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) รายการที่ 2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  งบประมาณ 1,845,165.00 บาท เบิกจ่าย 1,845,165.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,845,165.00 12  ม.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved