รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)  งบประมาณ 82,800.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 82,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved