รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)  งบประมาณ 82,800.00 บาท เบิกจ่าย 82,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทน พรก. (ร.ร.) มิ.ย.66 64 ราย (บางส่วน) 82,800.00 23  มิ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved