รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2566)  งบประมาณ 5,707,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,396,755.00 บาท คงเหลือ 4,310,245.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทน พรก.(ร.ร.) เดือน มี.ค. 66 64 ราย 1,375,140.00 24  มี.ค. 2566
2 เบิกค่าครองชีพ พรก.(ร.ร.) เดือน มี.ค. 66 13 ราย 21,615.00 24  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved