รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2566)   งบประมาณ 45,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,000.00 บาท คงเหลือ 41,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนปี 2566 4,000.00 3  ม.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved