รายการเบิกจ่าย
 กลับ   พนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)   งบประมาณ 4,500.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 4,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved