รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2566)  งบประมาณ 277,500.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 277,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved