รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1  งบประมาณ 3,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,786,671.34 บาท คงเหลือ 1,213,328.66 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโครงการจัดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี 2,080.08 2  พ.ย. 2565
2 เบิกเงินยืมราชการ บย.1/66 นายชัยยุทธ์ 52,200.00 2  พ.ย. 2565
3 เบิกค่าโทรศัพท์ 2 เลขหมาย กันยายน 2565 224.70 2  พ.ย. 2565
4 เบิกค่าโทรศัพท์ 8 เลขหมาย กันยายน 2565 1,469.01 2  พ.ย. 2565
5 เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กันยายน 2565 1,285.61 2  พ.ย. 2565
6 เบิกค่าไปรษณีย์ กันยายน 2565 2,486.00 2  พ.ย. 2565
7 เบิกค่าไฟฟ้า กันยายน 2565 64,500.68 2  พ.ย. 2565
8 เบิกค่าน้ำประปา ตุลาคม 2565 3,347.82 2  พ.ย. 2565
9 เบิกค่าน้ำประปา กันยายน 2565 3,346.05 2  พ.ย. 2565
10 เบิกค่าวัสดุโครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสรายาภรณ์ 1,789.04 3  พ.ย. 2565
11 เบิกค่าวัสดุโครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสรายาภรณ์ 17,000.00 2  พ.ย. 2565
12 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 14,850.00 3  พ.ย. 2565
13 เบิกวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องวสว่างห้อง ผอ.สพป.กทม. 1,010.00 3  พ.ย. 2565
14 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สพป.กทม.ตุลาคม 2565 7,900.00 8  พ.ย. 2565
15 เบิกค่าวัสดุซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มอำนวยการ 856.00 8  พ.ย. 2565
16 เบิกค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงศึกษาดูงาน สพม.เพชรบูรณ์ 1,720.00 10  พ.ย. 2565
17 เบิกค่าไปรษณ๊ย์ ตุลาคม 2565 1,155.00 21  พ.ย. 2565
18 เบิกค่าเช่าโดเมนเว็บไซต์ สพป.กทม.งปม.2566 799.00 28  พ.ย. 2565
19 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ 6,080.83 28  พ.ย. 2565
20 เบิกค่าผ่านทางด่วน นางรุ่งรัตน์ 330.00 28  พ.ย. 2565
21 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม นายนิกร 2,295.00 28  พ.ย. 2565
22 เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตุลาคม 2565 1,282.93 28  พ.ย. 2565
23 เบิกค่าโทรศัพท์ 8 เลขหมาย ตุลาคม 2565 1,295.02 28  พ.ย. 2565
24 เบิกค่าโทรศัพท์ 2 เลขหมาย ตุลาคม 2565 216.14 28  พ.ย. 2565
25 เบิกค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2565 54,305.37 28  พ.ย. 2565
26 เบิกค่าวัสดุซ่อมรถยนต์ราชการ 1 กย 6335 กทม 1,926.00 7  ธ.ค. 2565
27 เบิกเกินส่งคืนค่าใช้จ่ายไปราชการ KL3600026314 -0.40 2  ธ.ค. 2565
28 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 2 พ.ย.65 ชดใช้เงินทดรองราชการ 8,435.00 9  ธ.ค. 2565
29 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 25 พ.ย.65 นายนิกร 3,105.00 9  ธ.ค. 2565
30 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 1,7 ธ.ค.65 นายโกวิท 2,700.00 9  ธ.ค. 2565
31 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 29-30 พ.ย.65 โรงแรมริเวอร์ไซต์ น.ส.หทัยรัตน์ 720.00 9  ธ.ค. 2565
32 เบิกค่าผ่านทางด่วน พฤศจิกายน 2565 125.00 9  ธ.ค. 2565
33 เบิกค่าไปรษณีย์ พฤศจิกายน 2565 2,293.00 9  ธ.ค. 2565
34 เบิกค่าน้ำประปา พฤศจิกายน 2565 3,342.20 9  ธ.ค. 2565
35 เบิกค่าไฟฟ้าพฤศจิกายน 2565 55,314.02 15  ธ.ค. 2565
36 เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซมผ้าม่่านห้องประชุมและระบบไฟฟ้าชั้น 3 สพป.กทม. 48,000.00 15  ธ.ค. 2565
37 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สพป.กทม.จ่าย น.ส.ธนพร คนเสงี่ยม 1,400.00 16  ธ.ค. 2565
38 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สพป.กทม. พ.ย.65 13,060.00 20  ธ.ค. 2565
39 เบิกค่าโทรศพัท์เคลื่อนที่ พ.ย.65 1,282.93 27  ธ.ค. 2565
40 เบิกค่าโทรศัพท์ พ.ย.65/8 เลขหมาย 1,291.98 27  ธ.ค. 2565
41 เบิกค่าโทรศัพท์ พ.ย.65/2 เลขหมาย 216.14 27  ธ.ค. 2565
42 เบิกเงินยืมราชการ บย.2/66 ศน.เสาวภา 2,210.00 4  ม.ค. 2566
43 เบิก คชจ.จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70- รร.วัดหนัง 60,000.00 4  ม.ค. 2566
44 เบิก คชจ.จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70- รร.สายน้ำทิพย์ 40,000.00 4  ม.ค. 2566
45 เบิก คชจ.จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70- รร.วัดอมรินทราราม 20,000.00 4  ม.ค. 2566
46 เบิก คชจ.จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70- รร.พญาไท 29,000.00 4  ม.ค. 2566
47 เบิก คชจ.จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70- รร.บางบัว 30,000.00 4  ม.ค. 2566
48 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง 17 ธ.ค.65 อิมแพค เมืองทองธานี รวม 12 ราย 3,310.00 6  ม.ค. 2566
49 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 15 ธ.ค.65 ศน.สมศักดิ์ 1,870.00 6  ม.ค. 2566
50 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 30 พ.ย.65 น.ส.จิราพร 2,100.00 6  ม.ค. 2566
51 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 2 ธ.ค.65 น.ส.สมฤทัย 2,700.00 6  ม.ค. 2566
52 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 16 ธ.ค.65 ศน.สุธาทิพย์ 280.00 6  ม.ค. 2566
53 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 9,23,28 ธ.ค.365 นางวิภารัตน์ 980.00 6  ม.ค. 2566
54 เบิกค่าผ่านทางด่วน เดือนธันวาคม 65 กลุ่มอำนวยการ 1,025.00 6  ม.ค. 2566
55 เบิกค่าซ่อมเครื่องปรับอากาส สพป.กทม.5 เครื่อง 16,103.50 9  ม.ค. 2566
56 เบิกค่าน้ำประปา ธันวาคม 2565 3,343.64 11  ม.ค. 2566
57 เบิกค่าไปรษณ๊ย์ ธันวาคม 2565 2,411.00 11  ม.ค. 2566
58 ค่าวัสดุทำไวนิล รร.พญาไท (สำรองจ่าย) 10,560.90 11  ม.ค. 2566
59 ค่าวัสดุงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 รร.วัดมหาบุศย์ 15,354.00 11  ม.ค. 2566
60 เบิกค่าใช้จ่ายจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 รร.วัดมหาบุศย์ 24,646.00 11  ม.ค. 2566
61 เบิกเงินยืมราชการ บย.3/66 ศน.มโนธรรม 41,480.00 11  ม.ค. 2566
62 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม นายนิกร 9 ม.ค.66 3,400.00 11  ม.ค. 2566
63 บิก คชจ.จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70- รร.อนุบาลสามเสนฯ 20,000.00 12  ม.ค. 2566
64 เบิกเงินยืมราชการ บย.4/66 น.ส.จิราพร 14,410.00 13  ม.ค. 2566
65 ค่าล่วงเวลา กลุ่มส่งเสริม 11,440.00 16  ม.ค. 2566
66 เบิกค่าวัสดุจัดซื้อโต๊ะถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติตยาภาฯ 3,745.00 18  ม.ค. 2566
67 เบิกค่ใช้จ่ายจัดประชุม น.ส.สมฤทัย /12 ม.ค.66 350.00 18  ม.ค. 2566
68 เบิกค่าวัสดุพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ-นางรุ่งรัตน์ 600.00 18  ม.ค. 2566
69 เบิกค่าวัสดุศิลปหัตถกรรมนักเียนครั้งที่ 70 รร.โฆสิตสโมสร 10,600.00 20  ม.ค. 2566
70 เบิกเงินยืมราชการ บย.5/66 ศน.ณภัทร 2,380.00 19  ม.ค. 2566
71 เบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิง สพป.กทม.เดือน ธ.ค.65 9,300.00 19  ม.ค. 2566
72 เบิกค่าโทรศัพท์ 2 เลขหมาย เดือน ธ.ค.65 214.00 30  ม.ค. 2566
73 เบิกค่าโทรศัพท์ 8 เลขหมายเดือน ธ.ค.65 1,127.30 30  ม.ค. 2566
74 เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เดือน ธันวาคม 2565 1,282.93 30  ม.ค. 2566
75 เบิกค่าจ้างโครงการย้้อนรอยบันทึสำนึกรักชาติ รปะวัติศษสตร์ กลุ่มนิเทศ 55,640.00 30  ม.ค. 2566
76 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม น.ส.สมฤทัย /23.30 ม.ค66 700.00 31  ม.ค. 2566
77 เบิกค่าใช้จ่่ายงานศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 70 รร.พระยาประเสริฐฯ 17,820.00 31  ม.ค. 2566
78 เบิกค่าวัสดุงานศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 70 รร.พระยาประเสริฐฯ 6,229.75 31  ม.ค. 2566
79 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง นิเทศ กำกับ ติดตาม วันที่ 10-13 ม.ค.66 น.ส.ณภัทร ใจกล้า 1,334.00 31  ม.ค. 2566
80 เบิกค่าวัสดุซ่อมแซมกระเบื้องหน้าห้องสมุด สพป.กทม. 661.00 1  ก.พ. 2566
81 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 26 ธ.ค.65 นางกฤติมา 1,190.00 1  ก.พ. 2566
82 เบิกค่าวัสดุจ้าบงซ่อมกล้องวงจรปิด สพป.กทม. 2,140.00 2  ก.พ. 2566
83 เบิกค่าวัสดุจ้างซ่อมรถยนต์เปลี่ยนแบตเตอรี่่ทะเบียน 1 กย 6335 กรุงเทพมหานคร 4,708.00 2  ก.พ. 2566
84 เบิกค่าวัสดุจัดทำและถ่ายเอกสารสูจิบัตรงานวันครู ประจำปี 2566 800.00 2  ก.พ. 2566
85 เบิกค่าวัสดุงานวันครู ปี 2566 โครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติผู้บริหารฯ 4,964.80 2  ก.พ. 2566
86 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 26-29ื ม.ค.66 8,460.00 2  ก.พ. 2566
87 เบิกค่าใช้จ่ายจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 รร.อนุบาลพิบูลเวศม์ 32,110.00 3  ก.พ. 2566
88 เบิกค่าใช้จ่ายจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 รร.พระยาประเสริฐสุุนทราศรัย 4,620.00 3  ก.พ. 2566
89 เบิกค่ผ่านทางด่วน มกราคม 2566 60.00 3  ก.พ. 2566
90 เบิกค่่าซื้อวัสดุ 10,058.00 3  ก.พ. 2566
91 เบิกค่าวัสดุหมึกสำนักงาน (คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 21,507.00 8  ก.พ. 2566
92 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 2 ก.พ.66 น.ส.สุธาทิพย์ 6,210.00 8  ก.พ. 2566
93 เบิกค่าวัสดุงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 รร.ราชวินิตประถมบางแค 20,825.21 8  ก.พ. 2566
94 เบิกค่าาจ้างยามรักษาความปลอดภัย ต.ค.-ธ.ค.65 สพป.กทม. 98,400.00 8  ก.พ. 2566
95 เบิกค่าวัสดุงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รร.อนุบาลพิบูลเวศม?์ 7,890.00 7  ก.พ. 2566
96 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 10 ม.ค.66 นายนิกร 945.00 12  ม.ค. 2566
97 เบิกค่าจ้างจัดบูธโครงกาย้อยรอยบันทึกฯ กลุ่มนิเทศฯ (ศน.มโนธรรม) 15,000.00 9  ก.พ. 2566
98 เบิกค่าไปรษณีย์ มกราคม 2566 6,084.00 10  ก.พ. 2566
99 เบิกค่าน้ำประปา มกราคม 2566 3,347.01 10  ก.พ. 2566
100 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน นางเสาวภา 3,164.00 10  ก.พ. 2566
101 เบิกค่าวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.กทม. 41,772.80 10  ก.พ. 2566
102 เบิกค่าเดินทางค่าเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมา น.ส.จิราพร 130.00 10  ก.พ. 2566
103 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สพป.กทม.ม.ค.66 17,710.00 13  ก.พ. 2566
104 เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร สพป.กทม. 12,305.00 13  ก.พ. 2566
105 เบิกค่าจ้างเหมาจัดบูธงานศิลปหัตถกรรมฯคร้้งที่ 70 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23,000.00 10  ก.พ. 2566
106 เบิกเงินยืม บย.9/66 นางวิภารัตน์ฺ 13,310.00 14  ก.พ. 2566
107 เบิกเงินยืมราชการ บย.7/66 น.ส.จิราพร 6,800.00 14  ก.พ. 2566
108 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางนิเทศติดตาม นายชาตรี 1,640.00 15  ก.พ. 2566
109 เบิกเงินยืมราชการ บย.10/66 นางวาสนา 14,400.00 20  ก.พ. 2566
110 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางอบรมพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน 1,312.00 20  ก.พ. 2566
111 เบิกค่าผ่านทางด่วนไปราชการ จ.สิงห์บุรี 230.00 21  ก.พ. 2566
112 เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/66 1,284.00 28  ก.พ. 2566
113 เบิกเกินส่งคืนเงินยืม บย 7/66 น.ส.จิราพร -1,360.00 1  มี.ค. 2566
114 เบิกค่าจัดทำสำเนาเอกสารคู่มือการบริหารงานบุคคล 5,700.00 1  มี.ค. 2566
115 เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ม.ค.66 1,285.61 2  มี.ค. 2566
116 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม นายวิทวัส/16 ธ.ค.65และ5,10 ม.ค.66 1,750.00 2  มี.ค. 2566
117 เบิกค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ม.ค.-ก.พ.66 20,600.00 3  มี.ค. 2566
118 เบิกค่าจ้างทำไวนิลโครงการ "ย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย Kick off and The dairy" 7,265.30 8  มี.ค. 2566
119 เบิกค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา จัดทำเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.ค.ศ. 10,400.00 8  มี.ค. 2566
120 เบิกเงินยืมราชการ บย.11/66 นายวัฏขักร 8,220.00 9  มี.ค. 2566
121 เบิกค่าจัดซื้อกรอบใส่เกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 17,640.00 2  มี.ค. 2566
122 เบิกค่าผ่านทางด่วน นางรุ่งรัตน์,น.ส.สุธาทิพย์ 470.00 9  มี.ค. 2566
123 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง เบิกเพิ่ม นางวิภารัตน์ 2,704.00 9  มี.ค. 2566
124 เบิกค่าไปรษณีย์ ก.พ.66 10,904.00 9  มี.ค. 2566
125 เบิกค่าน้ำประปา ก.พ.66 3,347.50 9  มี.ค. 2566
126 เบิกค่าไฟฟ้าธันวาคม 2565 48,958.43 21  ก.พ. 2566
127 เบิกค่าไฟฟ้ามกราคม 2566 61,827.96 21  ก.พ. 2566
128 เบิกค่าโทรศัพท์ 2 เลขหมาย มกราคม 2566 214.00 21  ก.พ. 2566
129 เบิกค่าโทรศัพท์ 8 เลขหมาย มกราคม 2566 1,243.19 21  ก.พ. 2566
130 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางนิเทศติดตาม 23 ธ.ค.65-3 มี.ค.66 ศน.สมศั้กดิ์ 3,126.00 13  มี.ค. 2566
131 เบิกเงินยืมราชการ บย.13/66 ศน.ชาตรี 3,400.00 13  มี.ค. 2566
132 ค่าใช้จ่ายนิเทศติดตาม 23 ธ.ค.65-28 กพ.66 ศน.มโนธรรม 2,622.00 13  มี.ค. 2566
133 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางนิเทศ 27,28 กพ.และ1,2 มี.ค.66 ศน.ชาตรี 1,640.00 14  มี.ค. 2566
134 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สพป.กทม.กพ.66 12,220.00 14  มี.ค. 2566
135 เบิกเงินยืมราชการ บย.14/2566 น.ส.ชุติมา 2,100.00 15  มี.ค. 2566
136 เบิกค่าไฟฟ้าเดือน ก.พ.66 68,069.88 15  มี.ค. 2566
137 เบิกค่าวัสดุโครงการส่งเสริมให้ความรู้่ทางด้เานวินัย และการทุจริต สพป.กทม. 2,396.80 16  มี.ค. 2566
138 เบิกเงินยืมราชการ บย.15/66 นายนฤสรณ์ 10,200.00 16  มี.ค. 2566
139 เบิกเงินยืม บย.16/66 นางกฤติมา 13,830.00 16  มี.ค. 2566
140 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม นางกฤติมา 10,15 ก.พ.66 2,160.00 17  มี.ค. 2566
141 เบิกเงินยืมราชการ บย.17/2566 น.ส.สมฤทัย 17,600.00 17  มี.ค. 2566
142 เบิกเงินยืมราชการ บย.18/2566 น.ส.พัชราภรณ์ 18,700.00 17  มี.ค. 2566
143 เบิกค่าใช้จ่ายจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 รร.โฆสิตสโมสร 29,400.00 17  มี.ค. 2566
144 เบิกค่าใช้จ่ายจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 รร.ราชวินิตประถมบางแค 19,000.00 17  มี.ค. 2566
145 เบิกค่าใช้จ่ายจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 รร.อนุบาลวัดนางนอง 18,500.00 17  มี.ค. 2566
146 ค่าวัสดุเพื่อดำเนินการการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากทม. 10,614.40 22  มี.ค. 2566
147 คชจ.เดินทางนิเทศติดตามฯ ภาคเรียนที่2/65 ธ.ค.65-มี.ค.66 ร.ร.วัดเจ้ามูลฯ 4,146.00 22  มี.ค. 2566
148 เบิกค่าวัสดุงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 รร.อนุบาลวัดนางนอง 16,500.00 22  มี.ค. 2566
149 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่1/66,ระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่2/66 1,564.88 23  มี.ค. 2566
150 คชจ.เดินทางนิเทศติดตาม ธ.ค.65-ก.พ.66 (3 ร.ร.) นายวิทวัส 3,918.00 23  มี.ค. 2566
151 เบิกค่าโทรศัพท์ 2 เลขหมาย ก.พ. 66 214.00 23  มี.ค. 2566
152 เบิกค่าโทรศัพท์ 8 เลขหมาย ก.พ. 66 1,288.94 23  มี.ค. 2566
153 เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก.พ. 66 1,282.93 23  มี.ค. 2566
154 คชจ.เดินทางนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนฯ ร.ร.วัดประยุรวงศาวาส ร.ร.วัดช่างเหล็ก 2,808.00 24  มี.ค. 2566
155 ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษษแบบเรียนรวมฯ 11,597.73 24  มี.ค. 2566
156 ค่าวัสดุซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ - กลุ่มการเงิน 4,815.00 28  มี.ค. 2566
157 ค่าวัสดุ(ป้ายสามเหลี่ยม) เพื่อดำเนินการ การประชุม อ.ก.ค.ศ. 3,960.00 28  มี.ค. 2566
158 คชจ.เดินทางนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนฯ ร.ร.ดาราคาม,ร.ร.ชัยชนะสงคราม 2,218.00 28  มี.ค. 2566
159 เบิกคชจ.จัดประชุม-น.ส.ฯรภาวรินทร์/10 มี.ค. 66 315.00 27  มี.ค. 2566
160 เบิกค่าวัสดุสนับสนุนงานวันครู ปี 66 รร.พิบูลอุปถัมภ์ (สำรองจ่าย) 10,000.00 28  มี.ค. 2566
161 เบิกค่าวัสดุงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 รร.พิบูลอุปถัมภ์ 17,600.00 28  มี.ค. 2566
162 เบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่70 ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ 17,400.00 30  มี.ค. 2566
163 เบิกค่าผ่านทางด่วน-น.ส.ณปภาวรินทร์ 230.00 30  มี.ค. 2566
164 เบิกเงินยืมราชการ บย.19/2566 นายนิกร 2,350.00 30  มี.ค. 2566
165 ค่าวัสดุประกอบการประชุมโครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฯ ปี พ.ศ. 2566 4,643.80 29  มี.ค. 2566
166 ค่าวัสดุถ่ายเอกสารประเมินผลการเรียนรู้ครอบครัวฯ อ. และ ป.6 - ศน.สุธาทิพย์ เลิศล้ำ 1,050.00 29  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved