รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  งบประมาณ 16,100.00 บาท เบิกจ่าย 7,182.00 บาท คงเหลือ 8,918.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินยืม บย.6/66 น.ส.สมฤทัย 5,000.00 8  ก.พ. 2566
2 เบิกค่าพาหนะเดินทาง เบิกเพิ่ม บย.6/66 น.ส.สมฤทัย 2,182.00 21  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved