รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการผึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) รุ่นที่ 2   งบประมาณ 3,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,675.00 บาท คงเหลือ 325.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 16-19 ธ.ค.65 น.ส.กนกกร 2,675.00 9  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved