รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพิจารณาเพื่อหลอมรวมตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร   งบประมาณ 5,400.00 บาท เบิกจ่าย 4,276.00 บาท คงเหลือ 1,124.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 4,276.00 9  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved