รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 2 โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 2,620.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 2,620.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved