รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชาดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)  งบประมาณ 185,400.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 185,400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved