รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 14 และครูผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2565 และสร้างความเข้าใจ การเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14  งบประมาณ 1,200.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 1,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved