รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ บางพลัด กรุงเทพฯ  งบประมาณ 3,240.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 3,240.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved