รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพิจารณาเพื่อหลอมรวม จัดกลุ่มตัวชี้วัดหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 3,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,442.00 บาท คงเหลือ 558.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 2,442.00 9  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved