รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป  งบประมาณ 7,690.00 บาท เบิกจ่าย 7,687.75 บาท คงเหลือ 2.25 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินยืมราชการ บย.12/66 ศน.กนกกร 3,370.00 13  มี.ค. 2566
2 เบิกค่าวัสดุโครงการประเมินคุณภาพผู็เรียน 1,417.75 17  มี.ค. 2566
3 ค่าจ้างทำสำเนาข้อสอบ โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา2565 2,900.00 21  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved