รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานฯ ในการเข้าร่วมประชุมการจัดทำ(ร่าง) เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ และกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของพนักงานราชการในส่วนเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566  งบประมาณ 1,600.00 บาท เบิกจ่าย 1,488.00 บาท คงเหลือ 112.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายประชุมคณะทำงานกำหนดชื่อตำแหน่ง นางกฤติมา 1,488.00 7  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved