รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต  งบประมาณ 146,100.00 บาท เบิกจ่าย 144,850.00 บาท คงเหลือ 1,250.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจัดทำข้อสอบ 55,600.00 13  มี.ค. 2566
2 เบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ชดใช้เงินทดรองราชการ (บย.5/2566) 89,250.00 30  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved