รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 800.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved