รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานดำเนินโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอรใซต์ กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 600.00 บาท เบิกจ่าย 600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เดินทางประชุมคณะทำงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูฯ ระยะที่2 18-21 ก.พ. 66 ณ รร.ริเวอร์ไซด์ 600.00 21  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved