รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566  งบประมาณ 1,200.00 บาท เบิกจ่าย 408.00 บาท คงเหลือ 792.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เดินทางประชุมจัดทำแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัวฯ 8-9 มี.ค.66 น.ส.พัชราภรณ์ 408.00 22  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved